Газрын нэгдмэл сан
167,426,388 га
Хөдөө аж ахуй
7,869,977 га
Хот, тосгон бусад суурин
848,133 га
Зам, шугам сүлжээ
19,980,715 га
Ойн сан
966,019 га
Усны сан
27,811,836 га
Улсын тусгай хэрэгцээ
Нийт өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтанд буй газрыг урьд оны дүнтэй харьцуулсан байдал /Тоогоор/
Дэлгэрэнгүй
layers
zoom_out_map
zoom_in
zoom_out
  • Давхарга тохируулах
  • Нэгдмэл сан