Газрын нэгдмэл сан
129,939,353 га
Хөдөө аж ахуй
53,609,256 га
Хот, тосгон бусад суурин
709,887 га
Зам, шугам сүлжээ
24,802,396 га
Ойн сан
2,101,293 га
Усны сан
0 га
Улсын тусгай хэрэгцээ
Нийт өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтанд буй газрыг урьд оны дүнтэй харьцуулсан байдал /Тоогоор/
Дэлгэрэнгүй
layers
zoom_out_map
zoom_in
zoom_out
  • Давхарга тохируулах
  • Нэгдмэл сан