Газрын нэгдмэл сан
140,054,878 га
Хөдөө аж ахуй
60,049,241 га
Хот, тосгон бусад суурин
711,162 га
Зам, шугам сүлжээ
24,830,620 га
Ойн сан
2,097,467 га
Усны сан
1,337,185 га
Улсын тусгай хэрэгцээ
Нийт өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтанд буй газрыг урьд оны дүнтэй харьцуулсан байдал /Тоогоор/
Дэлгэрэнгүй
layers
zoom_out_map
zoom_in
zoom_out
  • Давхарга тохируулах
  • Нэгдмэл сан