Газрын нэгдмэл сан
6,088,654 га
Хот суурин газар
1,537,182 га
Тариалангийн газар
19,740,351 га
Ой
127,751,694 га
Бэлчээр
207,858 га
Ус намгархаг газар
0 га
Бусад газар
Нийт өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтанд буй газрыг урьд оны дүнтэй харьцуулсан байдал /Тоогоор/
Дэлгэрэнгүй
layers
zoom_out_map
zoom_in
zoom_out
  • Давхарга тохируулах
  • Нэгдмэл сан