100%
НИЙТ БҮРТГЭГДСЭН ГАЗАР НУТАГ
9166378480га
98.8%
ТАРХАЦ НУТАГ
9059815492га
0.8%
ЧУХАЛ АМЬДРАХ ОРЧИН
72201593га
0.4%
ХОЛБООС НУТАГ
34361395га
0%
ТӨЛЛӨДӨГ НУТАГ
0га
0%
ОРОО НИЙЛЛЭГИЙН НУТАГ
0га

Вектор
татах
Растер